Samsjuklighet

Alla former av psykiatrisk sjukdom kompliceras av det faktum att de kan uppträda tillsammans i olika former. När beroendesjukdom utvecklas tillsammans med annan psykiatrisk sjukdom brukar detta benämnas som samsjuklighet. Det handlar ofta om ångest eller depressionstillstånd, men vanligt förekommande är även tvångssyndrom, PTSD, och olika varianter av neuropsykiatriska tillstånd så som ADHD, ADD och autismspektra tillstånd (AST). Personlighetssyndrom är också vanliga bland personer med beroendesjukdom.

För de som har utvecklat beroendeproblematik och även har samsjulighet så ställer det höga krav på behandlingskvalitet och kunskap. Det innebär också möjligheter till samverkan med andra vårdinsatser. För att du som har någon form av samsjulighet ska kunna erhålla så bra hjälp som möjligt ingår i vår utredning och kartläggning individuella förutsättningar att skapa holistiskt behandlingsstöd.

För mer information är du välkommen att ta kontakt med oss.

Beroende

Beroende

Användning av alkohol och andra psykoaktiva substanser kan ju som de flesta människor känner till leda till utveckling av beroendetillstånd. Forskning och kunskap inom detta område har under de senaste decennierna utvecklats exponentiellt. Liksom inom andra medicinska och psykiatriska områden växer med kunskapen också komplexiteten. För behandlare inom yrkeskåren ställer det stora krav på kunskap och att vara uppdaterad på aktuell forskning och förståelse.

I mycket hög utsträckning har beroendeutveckling starka samband med både biologiska, psykologiska och sociala faktorer. De biologiska faktorerna utgörs utöver alkohol och drogers påvekan på hjärnan och koppen även genetiska och epigenetiska faktorer. Fysisk kondition är också en faktor. Psykologiska faktorer som i huvudsak handlar om stressbelastning av olika slag, exempelvis trauma eller långvarig stress med bristande möjligheter till återhämtning spelar en viktig roll. I det psykologiska området finns även individuella faktorer så som etablerade kognitiva coping-strategier. Under senare år har det också blivit mycket tydligt att beroendeutveckling påverkas av sociala faktorer. Under Covid-19 pandemin har många fler människor utvecklat beroendeproblematik. Här utgör framför allt social isolering en avgörande faktor, men även i sociala sammanhang där alkohol och droger är mer tillåtande är ju självklart en riskfaktor.Bio Psyko Social

Ett utvecklat beroende definieras som ett sjukdomstillstånd. ASAM American Society of Addiction Medicine – en av världens största kunskapskällor på området definierar beroende på följande sätt:

Beroende är en primär, kronisk sjukdom av hjärnans belönings, motivation och minnes relaterade kretsar.  Dysfunktion i dessa kretsar manifesterar sig genom karakteristiska biologiska, psykologiska, sociala och själsliga drag. Den individuella patologin visar sig genom att jaga efter belöning och/eller lättnad genom att använda substansen och andra beteenden.

Beroende karakteriseras genomgående av oförmågan att avstå, försämrad kontroll på beteende, sug och minskat igenkännande av signifikanta problem med ens beteenden, mänskliga relationer, och dysfunktionella känslomässiga reaktioner. Som andra kroniska sjukdomar, omfattar beroendet cykler med återfall och tillfrisknande. Utan behandling eller ett engagemang i tillfrisknande-aktiviteter, framskrider beroendet och kan resultera i invaliditet eller förtidig död.

Genom vår mångåriga erfarenhet som behandlare har vi sett hur människor både utvecklat och drabbats allvarligt av denna sjukdom, men också varit delaktiga när människor tillfrisknat och fått ett liv med mycket god livskvalitet.

Banner – frukost

Välkommen till frukostseminarium

19 oktober på In-sikt Kunskap & terapipartner

Banner – Hur

Kunskap är nyckeln!

Hur våra insatser värnar om både företag och medarbetare.

Banner – Varför

Kan det vara lönsamt?

– och förenas med ökad trivsel, bättre hälsa och glädje