Varför behöver vi In-sikt?Alla företag i Sverige lyder under arbetsmiljölagen, vilken har som syfte att förebygga ohälsa och olycksfall samt skapa en god arbetsmiljö. Detta innebär bland annat att i det systematiska arbetsmiljöarbetet ha regler och rutiner för hur företaget ska hantera förekomst av alkohol och droger och sedan en tid även anställda med spelproblem. På In-sikt har vi lång erfarenhet av dessa frågor. En alkohol och drogpolicy skrivs och finns i en pärm hos väldigt många företag och är något den anställde ser högst en gång, då han i förbifarten skriver på att han tagit del av denna vid sin anställning.
Det är ändå ganska känt att problem med alkohol och droger – samt nu även spel, orsakar en hel del bekymmer. Företag med en väl utvecklad HR organisation har ofta koll på vad som gäller och följer nödvändiga rutiner, men det förebyggande arbetet är i många fall torftigt.
Kan vi förebygga alkoholproblem?Att investera i åtgärder, som är förebyggande är många gånger mycket mer lönsamt i längden än att hantera problemen som finns. Enligt folkhälsomyndigheten har omkring 16% av Sveriges befolkning från 16 år en ”riskkonsumtion” av alkohol. I arbetslivet innebär detta att var 6:e medarbetare dricker för mycket. Det är ju inte helt omöjligt att anta att det kan vara en anledning till att det känns svårt att prata om detta – då man kanske inte vill ”kasta sten i glashus”?!
På In-sikt har vi förstått att det är viktigt att väcka denna typ av diskussioner, och att organisationen har en potential att påverka den alkohol och drogkultur som gör att så många dricker för mycket. En kampanj som informerar om riskerna med alkohol och uppmuntrar till rekreation och återhämtning utan alkohol kan få ett arbetslag att minska sjuktal och öka trivsel i arbetsmiljön.
Kan vi förebygga drogproblem?Att det förekommer medarbetare som använder droger är också känt, om än mindre vanligt. Enligt CAN centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning så hade ca 675 000 svenskar mellan 16–84 använt illegala droger det senaste året 2017. Vanligast är cannabis, men missbruk av både centralstimulerande (amfetamin och liknande) samt narkotika klassade läkemedel till exempel benzodiasepiner (lugnande) och opioder (smärtstillande) förekommer. Enligt studien 2017 hade 1,8% utvecklat ett substansbrukssyndrom (beroende).
Det mest effektiva sättet att förebygga drogproblem bland medarbetare är att i sin drogpolicy vara tydlig kring hur organisationen ser på och hanterar detta. Att införa slumpmässiga drogtester verkar förebyggande. Det är då viktigt att dessa tester har en potential att upptäcka många olika preparat och att de inte upplevs som integritetskränkande. In-sikt tillhandahåller program för detta och samarbetar med marknadsledande företag för arbetsplatstestning, och integreras med våra förebyggande tjänstepaket.
Vilken är den bästa hjälpen om vi väljer att hjälpa en av våra anställda?Medarbetare är många gånger företagets viktigaste resurser, men de kan ibland utveckla problem med alkohol, droger eller spel. Att man som arbetsgivare också har lagligt ansvar inom detta område ger en tydlig signal på att vi väljer att värna om individen. På In-sikt tillhandahåller vi insatser av hög kvalité – där vi samarbetar på ett integrerat sätt för individen. Vi har fått uppleva att utfallet för personer som får en sammanhållen, strukturerad och integrerad insats, där både den anställde och arbetsgivaren är delaktiga i processen fungerar påtagligt bättre. Speciellt när organisationen tagit tydlig ställning i frågan och klargjort vad som ska gälla i hela organisationen. Att vara samlade och eniga kring hur hanteringen av någons problem är lika avgörande som vilken typ av behandlingsinsats någon bör erhålla. På In-sikt tillhandahåller vi de av socialstyrelsen godkända och rekommenderade behandlingarna och dessa utförs också av personal som har utbildning och lång erfarenhet av detta. Detta är det vi menar med hög kvalité som gör skillnad.