§ 1. Inledning

Dessa användarvillkor gäller för www.in-sikt.se Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med In-sikt Kunskap & terapipartner Petrovski AB med organisationsnummer 559218–4492.

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbsidan och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

Du kan när som helst välja att avsluta ditt användarkonto hos In-sikt. Dina användaruppgifter och tillhörande data raderas då ur vårt system. Detta sker också automatiskt i samband med att aktuella abonnemang och ärenden avslutas i sin helhet. Om du vill avsluta ditt användarkonto innan det normalt sätt tas bort automatiskt – skicka då ett epostmeddelande till e-post@in-sikt.se och be att få användarkontot avslutat.

Ändring av användarvillkoren sker enligt följande:

Vid ändring av dessa användarvillkor kommer användare att på nytt får ta del av användarvillkoren vid inloggning och acceptera dessa innan hen kan ta del av de delar av webbsidan som bara inloggade användare har möjlighet att nyttja.

§ 2. Syfte

In-sikt´s hemsida har som syfte att tillhanda hålla information kring våra tjänster samt ge inloggade användare möjligheten att kommunicera, få tillgång till information och utbildningsmaterial.

§ 3. Egendomsrätt till webbsidan

Webbsidan ägs samt hanteras av In-sikt Kunskap & terapipartner Petrovski AB i egenskap av juridisk person med säte i Söderköping

§ 4. Användarvillkor

 1. För att vara registrerad användare på denna webbsida så skall du ha fyll 18 år och kunna ingå avtal.
 2. Användare skall vara respektfulla och ansvarsfulla i sin kommunikation på websidan och bör iaktta så att personlig identitet på 3e part inte röjs, då integritetskänslig information hanteras.
 3. Dokument, ljud och bildmaterial på hemsidan är skyddat enligt upphovsrättslagen. Ta gärna del av dem för personlig del, men all form av spridning är otillåten utan upprättshovsinnehavarens tillåtelse.

§ 5. Immaterialrätt

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgänglig på webbsidan får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte att kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

§ 6. Personuppgiftspolicy

 1. In-sikt Kunskap & terapipartner Petrovski AB förbinder sig att följa Dataskyddförordningen (GDPR) vars syfte bland annat är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.
 2. Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas.
  Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till att behandling av personuppgifter så som namn, e-postadress, telefonnummer. Du kan också välja att utöka detta med till exempel användarbild.
 3. Hur personuppgifterna kommer behandlas
  Dina personuppgifter används för att verifiera att du har ett aktuellt användarkonto som ger dig rätten att nyttja webbplatsens resurser för registrerade användare samt identifiera den kommunikation du deltar i på webbsidan.
 4. Tredje part
  Användarnas personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje man, om det inte krävs p.g.a. tvingande regler eller order från domstol.
 5. Period som personuppgifterna kommer sparas
  Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.
 6. Kryptering
  Webbsidan har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.
 7. Användarnas rättigheter:

Rätt till registerutdrag
Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.
Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud Dimitar Petrovski över antingen telefon,010-14 15 331, eller e-post, dimitar@in-sikt.se.
Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse
Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till In-sikt Kunskap & terapipartner Petrovski AB för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling
I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, till exempel när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Dataportabilitet
I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tag it emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Rätt till invändningar
Enskilda personer har rätt att invända mot att personuppgifter behandlas för särskilda ändamål. Om en sådan särskild situation föreligger eller inte måste prövas från fall till fall.

Rätt till radering
Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
 • Om samtycket återkallas,
 • Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
 • Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta vårt dataskyddsombud Dimitar Petrovski på antingen telefon, 0101415331, eller e-post, dimitar@in-sikt.se.
Telefontid: måndag – fredag 08:00 – 17:00

§ 7. Cookies

www.in-sikt.se använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbsidan. Syftet med detta är att webbsidan ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan till exempel användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbsidan/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång hen klickar sig vidare på webbsidan.

Det förekommer även tredje parts cookies på webbsidan, d.v.s. cookies som är placerade av utomstående part.

Cookies används på hemsidan till följande syfte/ -n:

Vi ändvänder tredjepartscookies kunna utveckla webplattens kundupplevelse på bästa sätt.

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på www.in-sikt.se. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.

§ 8. Användares avtalsbrott

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillkor blir avstängd från webbsidan och har möjlighet att få kontot återaktiverat först efter att muntlig överenskommelse om detta träffas.

§ 9. Friskrivning & ansvarsbegränsning

In-skit Kunskap & terapipartner Petrovski AB som äger webbsidan, www.in-sikt.se, friskriver sig från följande juridiska ansvar:

I den utsträckning de inte strider mot lag, så ska inte In-sikt, eller företagets företrädare hållas ansvarig för förlust av data, samt straffmässiga skadestånd som rör material på webbsidan.

§ 10. Jurisdiktion

Hemsidan, www.in-sikt .se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

§ 11. Kontakt

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post e-post@in-sikt.se eller över telefon 010-1415 330.

Telefontider: måndag – fredag 08:00 – 17:00

För frågor gällande behandling av personuppgifter ska vårt dataskyddsombud kontaktas.