Beroendebehandling

Beroendebehandling

Den beroendebehandling som In-sikt tillhandhåller bygger på 12-stegsprogrammet och kognitiv beteendeterapi. Behandlingen är anpassad för behandling av klienter med måttligt till svårt beroende som fortfarande har social förankring och arbete.

Behandlingsprogrammet finns anpassat för:

  • Alkohol
  • Droger (vilket även omfattar narkotikaklassade läkemedel, så kallat tablettberoende)
  • Spelberoende (spel om pengar)
  • Eller en kombination av ovanstående.

Den första delen av behandlingen (primärbehandlingen) kan klassas som medelintensiv öppenvård då behandlingen pågår 3 förmiddagar i veckan. Behandlingen är strukturerad med föreläsningar, informationsvideo och terapeutiska/pedagogiska uppgifter. Behandlingen syftar till att skapa förståelse för beroendeproblematiken, konsekvenser, stigma, förnekelse mm. Behandlingen ger introduktion till 12-stegsprogramet och andra självhjälpsforum. Introduktion till: KBT, mindfulness, att förebygga återfall, familj och medberoende ges också. Sista delen av primärbehandling fokuserar på efterbehandlingsplanering, och vika individuella omständigheter som behöver bearbetas.

Efterbehandling – är en del av beroendebehandling och följer direkt på primärbehandlingen. Den pågår under 52 veckor en gång i veckan. Under denna tid är målsättningen att befästa och vidmakthålla tillfrisknandeprocess. Klienterna arbetar med individuella behandlingsplaner som syftar till att utveckla färdigheter som gynnar tillfrisknandet och förebygger återfall. Under behandlingstiden upprättas kontinuerligt nya behandlingsplaner tillsammans med klient. En behandlingsplan består av problem och målbeskrivning, samt ett antal metoder/övningar. En sådan behandlingsplan pågår vanligtvis under 4–6 veckor. Problem som en klient kan behöva arbeta med är till exempel, skam och skuld, att hela skadade relationer, bryta problematiska tankemönster, svårigheter med att hantera ångest och mycket annat som sätter nykterheten/drogfriheten i fara.

Som ett led i att stärka arbetet med sitt tillfrisknande inventerar klienterna sig själva med hjälp målsättningsformulär varje vecka och som från viktiga livsområden. (Känslomässigt, kognitivt, beteendemässigt, fysiskt, socialt och existentiellt.)

Under hela behandlingstiden sker kontinuerligt kontroll av nykterhet/drogfrihet genom tester. Vi kan genomföra tester i utandningsluft, urin, saliv och blodprover beroende på behandling.

Behandlingsinsatsen kan vid behov också kombineras med läkemedel, till exempel så kallad spärrmedicinering (Antabus), läkemedel för att reducera sug (Campral), eller förebygga att eventuella återfall eskalerar till en omfattande dryckesperiod (Naltrexon)

Under behandlingstiden kan man vara sjukskriven förebyggande, vilket innebär den tiden du är frånvarande från arbetet för att delta i insatsen.

Anhörigprogram – ingår i behandlingen och ger möjlighet till anhöriga att bli delaktiga i tillfrisknandeprocessen. Anhörigprogrammet är en serie träffar (4 stycken) där anhöriga eller närstående kommer för pedagogiska träffar med terapeutiska effekter. Vi vill här ge anhöriga en förståelse för beroendet och vanliga reaktioner som detta väcker. Vi ger anhöriga också kunskap om vilka reaktioner som ibland är kontraproduktiva, och på vilket sätt man bättre kan vara ett stöd. Vi vill ge förståelse till anhörigas egna känslor och tankar där vi också pratar om stöd som kan vara gynnsamt för anhöriga som till exempel utvecklat medberoende. Som avslutning på anhörigprogrammet vid ett femte tillfälle genomför vi ett familjesamtal med varje enskild familj.