Riskbruksprogram

Riskbruksprogram

Riskbruksprogrammet riktar sig till den som vill förändra sina alkoholvanor men som ännu inte utvecklat ett mer påtagligt beroende. Programmet kan genomföras i mindre grupper eller individuellt.

Ungefär 18% av männen och 12% av kvinnorna i Sverige (Folkhälsomyndigheten) dricker alkohol på ett sådant sätt att det medför risk för hälsan på olika sätt. Det kan handla om risker inom fysiska, psykiska eller sociala områden. Detta innefattar både risken att livslängden förkortas och att den som har en riskabel konsumtion riskerar att få en försämrad livskvalité.

Vårt riskbruksprogram kommer att öka medvetenheten om riskfaktorerna och ge mer kunskap vad det innebär med lågriskkonsumtion. Programmet ger också ökad kunskap om hur man mer framgångsrikt vidmakthåller förändringen.

Programmet är också utformat för att skapa förståelse för om det finns en begynnande beroendeutveckling och vilka konsekvenser det kan ha innebära. Detta ger den som har olika sårbarheter för mer allvarlig beroendeutveckling bättre grund att välja vilket förhållningsätt som är lämpligast – reducerad konsumtion eller avhållsamhet.

Programmet är indelat i 2 faser där den första är mer frekvent och har tydligt utbildande och insiktskapande upplägg. Den första fasen är antingen 7 eller 12 sessioner, en gång per vecka och bedömningen av vilken variant som är mest lämplig gås igenom vid inledande utredning.

Under den andra fasen som innefattar 4 sessioner under en 6-månadersperiod, så utvärderas hur det går med att implementera sin förändring. Här gör man sina egna skattningar av hur det går och har återkommande avstämningar med sin terapeut. Syftet är att lyckas med att vidmakthålla lågriskkonsumtion och att finna sätt att förebygga återgång i riskkonsumtionsmönster. Det ger även möjlighet att upptäcka svårigheter, och om nödvändigt revidera målet. Under den andra fasen genomförs även intermittent provtagning av markörer som information, hjälp och stöd.

AUDIT