Extended DISC

Extended DISC logoExtended DISC Sigill

Hur kan vi hjälpa till?
I fastlåsta lägen i personalgrupper där upplevd kommunikationsbrist är påtaglig. - Hur svårt kan det va? - Varför förstår dom inte? - Varför blev det inte som vi tänkt? Vi hjälper till att genomlysa din personalgrupp inklusive chefer och arbetar fram modeller utifrån beteendeanalyser som alla kan identifiera sig med och öppet lära sig att kommunicera med nya verktyg. Att stärka varje individ i självkännedom, bygger upp teamkänsla och visar öppet den individuella rollen i teamet. Att hjälpa företag att se vilka beteendestilar som företaget har behov av i samband med nyrekrytering.


Extended DISC
Målet är att förstå sina naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur beteendet påverkar andra. Extended DISC skapar förståelse samt får oss att respektera och värdesätta individuella skillnader, så utvecklas strategier för förbättrat samarbete.
Extended DISC som har funnits sedan 1994, är en holistisk modell som används för att förstå människors beteende och kommunikationsstil. Den identifierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor och förbereder oss att mera effektivt hantera och motivera andra människor. Vi klassificerar inte människor utan vi ser olikheter som en styrka – om vi använder dem. Inget beteende är bättre eller sämre utan bara olika. Vi vill inte begränsa en persons förmåga eller motivation att utvecklas i någon riktning utan vi vill skapa förutsättningar för dem att utvecklas i den riktning de vill.

Resultatet:
 • Från önskat beteende till situationsanpassat beteende
 • Från ett beteende som utgår från mig själv till ett beteende som tar hänsyn till den andra personen
 • Från naturligt beteende till utvecklat beteende
 • Från spontant beteende till medvetet beteende

Vad gör det inte...?
 • Klassificerar inte personer som bra eller dåliga
 • Begränsar inte personens förmåga att utvecklas
 • Ger inte höga eller låga poäng eller klassificerar människor som bättre eller sämre
 • Mäter inte intelligens eller yrkeskompetenser

Extended DISC är inte bara en uppsättning av beteendeverktyg, utan ett mer omfattande utvärderings- och bedömningssystem och kan användas genom alla processer från rekrytering till utveckling inom HR. Vidare kan informationen användas på alla nivåer: individuell, team eller organisation.


Extended DISC Öppen 360° Feedback
Vad är 360° Feedback?
Extended DISC Öppen 360° är en online‐plattform som gör det möjligt för dig att göra 360° återkopplingsmätningar med egna kriterier. Öppen 360° är ett anpassningsbart och flexibelt verktyg för mätning av färdigheter, kompetens och beteenden. Öppen 360° kombinerar vanligtvis individens självbedömning och feedback med chefer, kolleger, medarbetare och resultatet presenteras i en och samma rapport, anonymt.

Vad används en Öppen 360° till?
Öppen 360° kan användas i alla situationer där feedback från andra hjälper till att utveckla effektiviteten hos anställda, team och organisationer. Det eliminerar administrativt krångel genom att automatisera processen.

När används Öppen 360° mest
 • Utvecklingssamtal
 • Prestationsutveckling
 • Teamutvärderingar
 • Identifiering av utbildningsbehov
 • Personalutveckling
 • Kompetensutveckling
 • Ledarskapsutveckling
Extended-DISC-pilarna
Vilka är fördelarna med en Öppen360°
 • Ökad självinsikt
 • Identifiering av problemområden
 • Självupplevelse mot andras uppfattning (blinda fläckar)
 • Förbättrad kommunikation
 • Förbättrad prestanda
 • Professionell utveckling
 • Förbättrad teamdynamik
 • Jämför Feedback från år till år för att se utvecklingen

Extended DISC