Utredning och bedömning

Utredning och bedömning

En omsorgsfull kartläggning skapar ett bra underlag för bedömning av behandlingsinsats.

Utredning inleds med provtagning av alkoholmarkörer och i förekommande fall även drogtester. Den fortsätter sedan med en strukturerad intervju som har som mål att kartlägga problemen och dess svårighetsgrad.  Vår läkare ställer eller utesluter diagnos. En  samlad bedömning renderar sedan i en rekommendation av vilken insats som är mest lämplig.

ADDIS Alkohol och Drogdiagnos instrument

ADDIS logoEn omfattande kartläggningsintervju för att säkerställa om klient utvecklat ett ”substansbrukssyndrom” (beroendeproblematik). Intervjun består av 82 frågor som har anknytning till ”diagnostiska kriterier” (symtom/indikationer). Tillsamman med screening för depression, ångest, samt spelberoende ger ADDIS ett täckande underlag för diagnostisk bedömning.  Underlaget ger god information till vår rekommendation av behandlingsinsats.

ASI – Addiction Severity Index

Den av socialstyrelsen rekommenderade kartläggningsintervju ASI – Addiction Severity Index, kartlägger omfattningen och allvarlighetsgraden hos den som redan konstaterats ha utvecklat ett beroende. ASI genomförs i två steg. Det första är en djupintervju som tar ca 2 timmar, och sammanställs sedan, för att i nästa steg återkopplas till klienten för att verifieras. Intervjun omfattar förutom alkohol/drogvanor, hur viktiga livsområden påverkats av problematiken.

Gambling assessment meausures & evaluation scale

GAMES logo

GAMES ® (Gambling assessment meausures and evaluation scale) är ett instrument uppbyggd för systematiskt insamlande av information om konsekvenser av spel om pengar samt för att ordna denna information utifrån de kriterier som uppställts i de båda diagnostiska systemen ICD-10 och DSM 5.

Det finns flertalet instrument av screeningkaraktär som används för att mäta spelproblem i Sverige: NODS (National Opinion Research Center DSM-IV for Gambling), SOGS
(South Oaks Gambling Screen), PGSI (Problem Gambling Severity Index). Till skillnad från dessa är GAMES uppbyggt för att ge direkt underlag för diagnostisk bedömning/
diagnos utifrån ICD-10:s och DSM-5:s diagnoskriterier.

GAMES består av 58 frågor, av dessa är 50 specifika beteendeorienterade frågor som utforskar olika symptom på diagnoskriterier. Dessa operationaliserar kriterier i ICD-10 och DSM-5. Det tar ungefär 30 – 45 minuter för en intervjuare att genomföra en GAMES intervju. Hela processen: kontaktskapande, intervju, ”diagnostisk bedömning”/diagnos och återkoppling kan sammanlagt ta 4 – 5 timmar. Den tid som anslås kan variera p.g.a. hur van intervjuaren är, vilka behov klienten/patienten har att få uttrycka sig och få saker förklarade samt syftet med själva intervjun.

Övriga test

Ytterligare stöd för bedömning av utgångspunkt i behandlingsplanering kan vid behov ges av test. Ett vanligt sådan är test av förändringsmotivation. Det ger bedömaren information om förändringsbenägenhet, vilket kan vara avgörande vid val av insats. Vissa andra problem kan också behöva utredas vidare, och i vissa fall även remitteras till specialist.

Tillsammans med information från arbetsgivare och i förekommande fall även anhöriga, så finns tillräckligt med information för en kompetent bedömning.